در اطراف قرارداد حمل و نقل کالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در حمل کالا، آنچه در عمل ملاحظه می‌گردد آن است که قرارداد حمل میان فرستنده و متصدی حمل منعقد می‌گردد و به موجب آن متصدی حمل متعهد به حمل کالا تا مقصد معین و تحویل آن به گیرنده می‌شود. لیکن، این تنها ظاهر قضیه است؛ زیرا از یک سو، ذینفع اصلی در عملیات حمل، گیرنده است و نه تنها به موجب قرارداد حمل از حقوقی برخوردار می‌شود بلکه ممکن است تعهداتی نیز بر او بار ‌شود که در نتیجه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان گیرنده را طرف قرارداد حمل به حساب آورد؟ نظریات مختلفی در پاسخ به این پرسش ارائه شده که برخی از آنها از اساس، گیرنده را نسبت به قرارداد حمل ثالث پنداشته اما در مقابل، عده‌ای طرف قرارداد در مقابل متصدی حمل را نه فرستنده بلکه فقط گیرنده دانسته اند و مطابق نظر دیگر، گیرنده به همراه فرستنده طرف قرارداد حمل بوده و این قرارداد یک عقد سه جانبه به شمار می‌آید. از سوی دیگر، حمل کالا به قدری پیچیده شده است که در موارد بسیار، چندین متصدی حمل درگیر یک عملیات حمل هستند و این پرسش پیش می‌آید که در مقابل فرستنده و یا گیرنده، چه کسی طرف قرارداد و متعهد به اجرای مفاد آن می‌باشد. شایان ذکر است که تعیین طرف قرارداد حمل واجد آثار عملی فراوان است که در این مقاله، با توجه به کنوانسیون‌های بین-المللی در شاخه‌های مختلف حمل و مطالعه تطبیقی نظام حقوقی فرانسه و انگلستان به بررسی نظریات و فروض مختلف پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the Parties To Contract of Carriage of Cargo

نویسنده [English]

  • mojtaba Eshraghi Arani
university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

What appears from contract for carriage of cargo is that it is concluded between the sender and carrier, under which the carrier is obligated to carry the goods to the destination and deliver them to the consignee. However, this appearance might not reflect the truth, in that the consignee is the main beneficiary in the transport operation consequently, he might not only be entitled under the contract of carriage but also be obligated by the same contract. As a result, this question might arise that whether the consignee could be deemed as a party to contract of carriage or not? Some believe that the consignee is a third party vis-à-vis the contract of carriage, while others see him a contract party either in the form of a bilateral contract (omitting the sender from the circle) or a tripartite contract. On the other hand, the same question arises concerning the carrier as in most of the cases more than one carrier is involved in the carriage operation. It is worth noting that the subject of this article, which is of many legal consequences on the parties involved, is analyzed with a comparative study of French and English law and also the international transportation conventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shipper
  • consignee
  • contract party
  • carrier
منابع
جباری، منصور، حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی، چاپ دوم، بنیاد حقوقی میزان، 1394.
کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، آثار قرارداد، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، 1387.
Baughen, Simon, Shipping Law, 4th edition, Routledge. Cavendish, 2009.
Bobongo, Louis Chrysos, Le prix dans le contrat de transport de marchandises. Thèse de doctorat en droit sous la direction de professeur Philippe Delebecque, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2016.
Bonassies, Pierre and Scapel, Christian, Traité de droit Maritime, L.G.D.J Delta, Paris, 2007.
Bugden, Paul, Freight Forwarding and Goods in Transit, Sweet & Maxwell, London, 1999.
Cheng, Chia Jui, Clive M. Schmitthoff’s select essays on International Trade Law, Martinus Nijhoff Publishers, 1988.
Clarke, Malcolm A., International Carriage of Goods by Road: CMR, fifth Edition, Informa, London, 2009.
Delebecque, Philippe, le Destinataire de la Marchandise, Tiers ou Partie au Contrat de Transport? Dalloz Affaire, No. 9, 1995.
Hubert, Patrice, le Destinataire dans le Contrat de Transport de marchandises par Mer, Thèse de Doctorat, université de Dschang, 2014.
Lamy Transport, sous la direction de Bernadette Kerguellen-Neyrolles, tome 1 & 2, Paris, 1999.
Larsen, Paul B. Joseph C. Sweeney and John E. Gillick, Aviation law, cases, laws and related sources, second edition, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2012.
Larroumet, Christian, les opérations juridiques à trois personnes en droit privée, thèse Bordeaux, 1968.
Moriniere,  J. M., « Les non vessel operating common carriers [NVOCC] essai sur le concept de transporteur maritime contractuel », thèse, Nantes, 1997.
Paulin, Christophe, Droit des Transport, LexisNexis Litec, Paris, 2005.
Pineau, Jean, le Contrat de Transport, Terrestre, Maritime, aérien, Les Editions Thémis, 1986.
Ripert, George, Droit Maritime, 4th edition, Paris, Tome 2, 1952.
Rodière, René, Droit des transports terrestres et aériennes, 2e édition, Sirey, 1977.
Rodière, René, Traité Général de Droit Maritime, Affrètement & Transports, Tome 2, Dalloz, Paris, 1968.
Sparka, Felix, Jurisdiction and Arbitration Clauses in Maritime Transport Documents, a Comparative Analysis, Springer, Heidelberg, 2010.
Tosi, Jean Pierre, l'adhésion du destinataire au contrat de transport, in mélanges Christian Mouley, Tome 2, Litec, 1998.
Tetley, William, Marine Cargo Claims, Fourth edition, Vol. 1 Thomson Carswell, Quebec, 2008.
Wilson, John F. Carriage of Goods by Sea, Pearson Education Limited, 2010.