شرح قانون مدنی یا حقوق مدنی؟ نیم نگاه به کتاب «مختصر حقوق مدنی» تألیف دکتر محمد علی موحد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااااااااا اااااااااااا
ااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااااااا اااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااا

اااااا ااااااااا ااا ااا اااااا ااااااااا ااااااا ااااااااااا اااااااااا اااااااا ااااااااا اااااااااا ااااااا ااااااااا اااااااااااا

اااااا اااااا اااااااا اااااااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااااا ااااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااا اااااااااا اااااااااا
ااااااا ااااااا ااااااااااا ااااا اااااااا اااااا ااااااااااا ااااااااااا اااااا اااااااااا ااااااااااااا اااااااا ااااااااا ااااااا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااااااااا اااااااااااا
ااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااااااا اااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااا

اااااا ااااااااا ااا ااا اااااا ااااااااا ااااااا ااااااااااا اااااااااا اااااااا ااااااااا اااااااااا ااااااا ااااااااا اااااااااااا

اااااا اااااا اااااااا اااااااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااااا ااااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااا اااااااااا اااااااااا
ااااااا ااااااا ااااااااااا ااااا اااااااا اااااا ااااااااااا ااااااااااا اااااا اااااااااا ااااااااااااا اااااااا ااااااااا ااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااااااااا اااااااااااا
ااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااااااا اااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااا

اااااا ااااااااا ااا ااا اااااا ااااااااا ااااااا ااااااااااا اااااااااا اااااااا ااااااااا اااااااااا ااااااا ااااااااا اااااااااااا
اااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااااااااا اااااااااااا
ااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااااااا اااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااا
اااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

نویسنده [English]

  • Hedayatallah Falsafi
master of law shahid-beheshti university
چکیده [English]

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa اااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااااااااا اااااااااااا
ااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااااااا اااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااا

اااااا ااااااااا ااا ااا اااااا ااااااااا ااااااا ااااااااااا اااااااااا اااااااا ااااااااا اااااااااا ااااااا ااااااااا اااااااااااا

اااااا اااااا اااااااا اااااااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااااا ااااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااا اااااااااا اااااااااا
ااااااا ااااااا ااااااااااا ااااا اااااااا اااااا ااااااااااا ااااااااااا اااااا اااااااااا ااااااااااااا اااااااا ااااااااا ااااااا
aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
اااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااااااااا اااااااااااا
ااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااااااا اااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااااااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااااااااا اااااااااااا
ااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااااااا اااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااا

اااااا ااااااااا ااا ااا اااااا ااااااااا ااااااا ااااااااااا اااااااااا اااااااا ااااااااا اااااااااا ااااااا ااااااااا اااااااااااا

اااااا اااااا اااااااا اااااااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااااا ااااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااا اااااااااا اااااااااا
ااااااا ااااااا ااااااااااا ااااا اااااااا اااااا ااااااااااا ااااااااااا اااااا اااااااااا ااااااااااااا اااااااا ااااااااا ااااااا

اااااا ااااااااا ااا ااا اااااا ااااااااا ااااااا ااااااااااا اااااااااا اااااااا ااااااااا اااااااااا ااااااا ااااااااا اااااااااااا

اااااا اااااا اااااااا اااااااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااااا ااااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااا ااااااااا اااااااااا اااااااااا
ااااااا ااااااا ااااااااااا ااااا اااااااا اااااا ااااااااااا ااااااااااا اااااا اااااااااا ااااااااااااا اااااااا ااااااااا ااااااا
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
اااااااا اااااااا اااااااااا ااااااااااا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااااااااا اااااااااااا
ااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااااااا اااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااا
ااااااا ااااااا ااااااااااا ااااا اااااااا اااااا ااااااااااا ااااااااااا اااااا اااااااااا ااااااااااااا اااااااا ااااااااا ااااااا

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: process
  • purpose of process
  • fact finding
  • dispute settlement efficiency of procedure
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بببببببببببببببببببببببببببببببببب
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش