دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، خرداد 1398 
خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت

صفحه 121-146

10.29252/lawresearch.22.85.121

حاتم صادقی زیازی (نویسنده مسئول)؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهدی علیزاده


تحلیل درک قانونی

صفحه 293-320

10.29252/lawresearch.22.85.293

سید سعید مومنی؛ سید حکمت الله عسکری