خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشگده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیاردانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

    هرچند اساس و مبنای سازمان جهانی تجارت و سلف آن(گات) بر مبنای  تجارت بین المللی و عمدتا موضوع تعرفه صادرات  و واردات شکل گرفت، لیکن موضوعات دیگری نیز در این سازمان  مورد قانونگذاری قرار گرفته که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اهداف این سازمان تاثیر داشته اند. دلیل اصلی ورود سازمان جهانی تجارت به این موضوعات ظاهرا غیر تجاری ، به واسطه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آنان بر اهداف این سازمان بوده است.به نحوی که صرف نظر از آنها ،تحقق اهداف سازمان جهانی تجارت را مختل می نمود. در این راستا موضوعات متعددی از جمله،مالکیت فکری، حمایتهای دولتی،دامپینگ و.... در دستور کار این سازمان قرار گرفت و قانونمند گردید. مطابق با همین رویه نیاز است تا سایر موضوعات مرتبط که تاثیر اساسی بر اهداف و کارکرد مطلوب سازمان جهانی تجارت دارند نیز مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته ونهایتا برای آنها سازوکار و قوانین موثر و مفید در سطح سازمان مذکور اتخاذ گردیده و به موقع اجرا گذارده شود . از جمله مواردی که تاثیر اساسی در تجارت بین المللی داشته و اهداف سازمان جهانی را تحت تاثیر عمیق خود قرار داده، موضوع خدمات کارگری می باشد. هزینه کارگر بخشی مهم از هزینه تمام شده کالاهای تولید است که علاوه بر جنبه حقوق بشری ، تاثیر اساسی بر رقابت پذیری تولیدات صنعتی دارد . لذا به واسطه ارتباط تنگاتنگ آن با موضوعات تجاری ،اقتصادی و حقوق بشری، لازم است در سطح این سازمان قانونمند گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Labor Services in the World Trade Organization

نویسندگان [English]

  • Hatam Sadeghi Ziyazi 1
  • mohammad hosein ramazani ghavam 2
  • Mahdi Alizadeh 3
1 Department of Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Law Department, Law Faculty,Shahid Beheshti Univesty.
چکیده [English]

Although the foundation of the World Trade Organization and its predecessor (GAT) was formed on the basis of international trade, and mainly the subject of import and export tariffs, other issues in this organization were legislated, which directly and indirectly focused on the goals of the organization Have been affected. The main reason for the WTO's entry into these seemingly non-commercial issues has been its direct and indirect impact on the organization's goals, in a way that disrupted the goals of the World Trade Organization, regardless of them. In this regard, many subjects, including intellectual property, government support, dumping, etc., were placed on the agenda of this organization and became regulated. In accordance with this procedure, it is necessary to identify and review other relevant issues that have a significant impact on the goals and functioning of the World Trade Organization, and ultimately they will adopt effective and effective mechanisms and rules at the level of the organization and be implemented in a timely manner. . Among the issues that have a profound impact on international trade and have made the world organization's goals worse, is the subject of labor services. The cost of labor is an important part of the cost of manufactured goods, which, in addition to the human rights aspect, has a fundamental impact on the competitiveness of industrial production. Therefore, due to its close connection with business, economic and human rights issues, it is necessary to regulate it at the level of this organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Trade Organization
  • Labor Services
  • Wages
  • Human rights
منابع
 
امیدبخش، اسفندیار ، سازمان جهانی تجارت، تهران ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،(1389)
بیگ زاده، ابراهیم ، حقوق سازمانهای بین المللی ، جلد اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد ،(1382)
فلسفی، هدایت اله ، حقوق معاهدات ، فرهنگ نشر نو، (1383)
عراقی، عزت اله، حقوق بین المللی کار،انتشارات دانشگاه تهران. (1367)
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اسناد حقوقی سازمان تجارت جهانی،   شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوم. (1385)
قنبرلو عبداله ، "مناسبات اقتصادی آمریکا – چین"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 2، (تابستان 1389)
کشاورز حداد غلامرضا و زهرا نجاتی محرمی،"آزادسازی تجارت و نابرابری دستمزدها در ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره 77. (بهمن و اسفند 1385)
مولایی ، یوسف ،حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 56. (تابستان 1381)،"
نیک آیین امیر ،( بی تا)، واژه نامه سیاسی
http://upir.ir/files92be/6f7963c5d7ff.pdf
بی نا،(جولای2012)،کار جهانی با رویکرد چینی، مجله گفت و گوی جهانی، سال اول شماره 5.
http://khosrobagheri.blogfa.com
بی نا، ( بی تا)، اکونومیست ،گروه ترجمه و تحلیل پیمانه.
 
    Ajit Singh, (March 2007) Globalisation , Industrial Revolutions in India and China and Labour Markets in Advanced Countries :Implications for National and International Economic Policy,  Working Paper, No. 81.
 
    Till Van Treeck& Simon Sturn,(2012) , Income inequality as a cause of the Great Recession? ,    International Labour Office, Geneve .
 
    Richard Freeman, (2007) Globalisation , Industrial Revolutions in India and China and Labour Markets in Advanced Countries: Implications for National and International Economic Policy, Working Paper, No. 81.
 
    Wing Thye Woo- Ruoen Ren (2002), Employment ,wages and income inequality in the internationalizationof China’s economy, International Labour Organization, Employment Paper, 39.
 
    World Trade Organization,(1999) , The Legal Texts, Cambridge University Press. United Kingdom .
 
وب سایتها:
http://www.ilo.org
http://www.wto.org