چالش های نظام مسئولیت زیست محیطی دولت حامی در قبال آلودگی های ناشی از معدنکاوی در بستر عمیق دریا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

بسترعمیق دریاها ماورای صلاحیت ملی دولتها سرشار از منابع غنی معدنی است. افزایش نیاز به مواد معدنی سبب شده تا بسیاری از کشورها با هدف رفع نیازهای صنعتی خود، به کاوش و بهره برداری از منابع معدنی منطقه بپردازند اما هزینه بالای معدنکاوی سبب می شود تا دولتها از طریق انعقاد قرار دادهایی با پیمانکاران تحت حمایت خویش، اغلب در جایگاه" دولت حامی" فعالیت کنند. عدم شناخت جامع از محیط زیست منطقه، احتمال آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی ناشی از معدنکاوی را افزایش می دهد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و نظامنامه های مصوب" مقام" با هدف حفاظت از محیط زیست منطقه، مقرراتی را در چارچوب ایجاد تعهدات زیست محیطی و جبران خسارت وضع نموده که نقض آنها منتهی به مسئولیت بین المللی دولت حامی می شود. با توجه به شناسایی منطقه به عنوان " میراث مشترک بشریت" مساله اساسی این است که آیا نظام مسئولیت پیش بینی شده در کنوانسیون و نظام نامه های مرتبط نظامی جامع و کامل برای حفاظت از محیط زیست منطقه محسوب می شود یا خیر. در مقاله ی حاضر تلاش شده است با رویکردی توصیفی - تحلیلی و باتکیه بر اسناد بین المللی ، ابعاد مختلف مسئولیت بین المللی دولت حامی ، نقد و بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The challenges of environmental responsibility of sponsor state for pollution caused by mining in the Area

نویسندگان [English]

  • Zahra Mahmoudi kordi 1
  • Mona Mohammadaliyan 2
1 Department of law, faculty of law and political sciences, University of Mazandaran, Tehran, Iran.
2 University of Mazandaran
چکیده [English]

The deep Seabed or oceans floor beyond national jurisdiction of states, is rich of mineral resources. Industrial and technological progresses has been leading to increased need for minerals, , many states with the aim of meeting their industrial needs made efforts to explore and exploit the mineral resources of the Area. Since the human knowledge about the Area,s environment is not comprehensive mining and the exploitation may leads to the pollution and environmental damages. In order to protecting the marine environment, the Law of Sea Convention (1982), imposed previsions, whether for provide full protection for the marine environment, or for the full and complete compensation. The protection duty leads to talk about the responsibility or liability of sponsor state.Since the Area is the common heritage of mankind, the Major issue is whether the liability system envisaged by the Convention and related regulations, are a comprehensive system to protect the Area's environment or not?.The present Article with a descriptive-analytic approach identify and analyze various aspects of international responsibility of the sponsor state arise from the activities in the Area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Responsibility or liability"
  • "Marine Environment"
  • "The Area"
  • "Mining"
  • "Sponsor state"
 
فهرست منابع:
الف) فارسی
     1-            ابراهیم گل، علیرضا، مسئولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمسیون قوق بین الملل، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ پنجم، 1392
     2-            پورهاشمی، عباس و مریم السادت موسوی، «مسئولیت بین المللی دولتها در حقوق محیط زیست»، دانشنامه حقوق و سیاست، 1390، شماره 15، صص 92-75.
     3-            تقی زاده انصاری، مصطفی و مونا فائقی راد، «مسئولیت بین المللی دولتها در حفاظت از محیط زیست»، مجله راه وکالت، 1386، شماره 4،صص28-10.
     4-            جمالی، حمیدرضا، میراث مشترک بشریت مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل، تهران: نشر فرهنگ شناسی، جلد اول، 1390.
     5-            چرچیل، رابین و آلن، لو، حقوق بین الملل دریاها، بهمن آقایی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، 1393.
     6-            خلعت بری، یلدا، داود هرمیداس باوند، علی زارع، عباس پورهاشمی، «تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، انتشار آنلاین از 12 تیر 1395.
     7-            ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سی و ششم، 1388.
ب) لاتین
Books:
   8-        Baslar, Kemal, The Concept of the Common Heritage of mankind in International Law, Boston: martinus nijhoff publishers, 1998.
   9-        Birnie, P.W., Boyle, A. E., “International Law and The Environment”, New York: Oxford University Press, second edition, 2002.
10-        Hohmann, Harald, Precautionary Legal Duties and Principles of Modern International Environmental Law, the precautionary principle: intenational law between exploitation and protection, London: Graham & Tortman, 1994.
11-        Kiss, Alexander, Dina Shelton, International Environmental Law, Supplement, New York: Transnational Publishers Inc., Ardsely on- Hudson, 1994.
12-        Marksmen, Jan Magne, “Deep seabed mining and the environment: consequences, perception, and regulation”, in: Helge Ole Bergsten and Georg Parmann (EDS), Green Globe Yearbook of International Co-operation on Environment and Development, Oxford: Oxford University Press, 1994.
13-        Sands, Philippe, Jacqueline peel, Adriana Fabra, Ruth Mackenzie, Principles of International Environmental Law, NewYork: Cambridge University Press, 2012.
14-        Sands, Philippe, Pierre Klein, Bowett’s law of international institutions, 5th Edite, UK: Sweet and Maxwell, 2001.
15-        Usui, A., K. Mastsumoto, M. Sekimoto, N. Okamoto, “Geological study of cobalt-rich ferromanganese crusts using a camera-monitored drill machine in the Marshall Islands Area”, Proceedings of ISOPE-Ocean Mining Symposium, Tsukuba, Japan: International Society for Offshore and Polar Engineers, 2003.
Articles:
16-        Banakar, V. K., J. R. Hein, R. P. Rajani and A. R. Chodankar, “Platinum group elements and gold in ferromanganese crusts from Afanasiy-Nikitin seamount, equatorial Indian Ocean: sources and fractionation”, J. Earth Sys. Sys. Sc, 2007, Volume 116, Issue 1, p.p 3-13.
17-        Bartz Robert, Ulrich Heink, Ingo Kowarik, “Proposed definition of environmental damage illustrated by the cases of genetically modified crops and invasive species”, Conservation Biology, Wiley Online Library, 2010, Volume24, Issue3, p.p 675-681.
18-        Billett, David & etal, An ecosystem based deep ocean strategy, Science Journal, 2017.
19-        ED-Daran, Diss, Ezzohra El Hajraui, Fatima, “ The Protection Of Marine Environment From The Activities In The International Seabed Area And The Responsibility Of The Sponsor State”, International Journal Of Sciences Basic And Applied Research( IJSBAR), Vol14, no 1, 2014, P 125-135.
20-        Exon, N.F., M. D. Raven, E. H. De Carlo “Ferromanganese Nodules and Crusts from the Christmas Region, Indian Ocean”, Mar. Geores. And Geotech, 2002, volume 20, Issue4, p.p 275-297.
21-        Poisel, Tim, “Deep Seabed Mining: Implication of Seabed Disputes Chamber’s Advisory Opinion”, Australian International Law Journal, Vol.19, Issue 1, 2012, p213-233.
22-        Ramirez-Llodra, Eva, Paul A. Tyler, Maria C. Baker, Odd Aksel Bergstad, Malcolm R. Clark, Elva Escobar, Lisa A. Levin, Lenaick Menot, Ashley A. Rowden, Craig R. Smith, Cindy L. Van Donver, “Man and The Last Great wildernces: Human impact on the Deep Sea”, Biogeosciences ,2011, volume.6, Issue 7, p.p 2851-2899, available at: www.plosone.org, Lastvisited on 16/03/2017.
23-        Sharma, Rahul, “Deep–Sea Mining: Economic, technical, technological and Environmental Considerations for Sustainable Development”, Mar. Technol. Soc. J., 2011, volume45, Issue 5, p.p 28-41.
Cases:
24-        Advisory Opinion of Seabed Disputes Chamber Of The International Tribunal For The Law Of The Sea: “Responsibilities And Obligations Of States Sponsoring Persons And Entities Whit Respect To Activities In The Area”, List Of The Cases: No. 17, 1 February 2011.
Sites& Documents
25-        Steiner, Richard, “Deep Sea Mining A New Ocean Threat”,2015, available at: www.huffingtonpost.com, lastvisited on 14/03/2017
26-        http://www.donyayemadan.ir/, last visited on 25/4/2017.
27-        Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea, ADVISORY OPINION, of 1 February 2011.
 
28-        ICJ Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 15 Jul 2010.