تحلیل درک قانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وکیل پایه یک دادگستری.دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه ازادشیراز.مدرس دانشگاه ازاد تنکابن. (نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه ازاد شیراز گروه حقوق.

چکیده

درعنوان قبل از ماده247 ق.م. معامله فضولی به معامله ای که موضوع آن مال غیراست، تعریف شده است. قانونگذار بعضی از معاملات فضولی را باطل( 625 ق.م)،بعضی دیگر را غیر نافذ با قابلیت نفوذ(247 ق.م)و بعضی را صحیح اما هنوز غیر موثر نسبت به عین ثالث می‌داند(223،362 و231 ق.م.).در عقد بیع (با مبیع مستحق للغیر)قانوناً مالکیت بایع شرط نیست لیکن تعهد(183ق.م)بایع فضولی درعقد صحیح مذکور این است که بعدا رضایت مالک "عین" را اخذ نماید. نقض تعهد مذکور موجب درک (وقفه در تملیک "عین" به مشتری به لحاظ مستحق للغیر در آمدن آن ) خواهد آمد که ضرر به مشتری است چون ایشان هنوز مالک عین مبیع نشده است. درک مذکور دفاع ندارد. تنها شیوه جبران درک، انجام اصل تعهد نقض شده می باشد بطوریکه با رضایت مالک "عین"، تملیک عین به مشتری تحقق می‌یابد.بایع مذکور ضامن اخذ رضایت می‌باشد. درک در قانون و در آثار حقوقدانان تعریف نشده است. در این مقاله نظر مختار این است که درک قانونی با تعریف ذکر شده درفضولی صحیح ، قابل تحلیل است (و نه در اقسام دیگر فضولی). بارضایت مالک عین، عقد موثر اما با رد مالک،فساد عقد معلوم می شود که تعرضی به وقوع و صحت سابق ندارد(223 ،365و 391 ق.م).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ANALYSIS OF DAARAK IN CIVIL CODE

نویسندگان [English]

  • SEYED SAEED MOMENI 1
  • SEYED HEKMATOLAH SEYED HEKMATOLAH 2
1 Attorney at law. Ph.D.student in Private Law, Azad University of Shiraz .lecturer of Tonekabon , Azad University
2 Assistant Professor, Azad University of Shiraz, Department of Law.
چکیده [English]

Unauthorized transaction is lagally defined as a transaction the subject of which is others’ property.The legislator may consider some of them as voided (625.c.c) while others are regarded impervasive yet capable of pervasive(247c.c)and the rest are regarded as being correct but ineffective concerning the goods of third person–223.231c.c.in a correct sale contract(with the goods belonging to a third person)the ownership of seller is not condition in civil code.however, the commitment of principal unauthorized seller(183.c.c.) is to obtain the consent of the owner.The violation of the above-mentioned commitment leads to a daarak in correct sale contract (a halt in vesting possessory of the goods to customer as the good is belonging to a third person)this is a loss of customer for not taking possession of the sold goods yet.accordingly the Daarak is not defendable. The violated commitment must be fulfilled, that is: The consent of owner is obtained.(390.c.c.) concept of Daarak is not defined.it seems that Daarak as defined above is created in a correct ineffective kind capaple of giving possession of the goods, not any other genre of unauthorized transactions. The refusal of owner makes the contract vitiated as a non-tetrogression process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the goods belonging to a third person
  • Ineffective correct sale concerning the goods of a third person
  • Daarak in civil code. Vitiation
منابع:
-          انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب،دو جلدی، تهران،انتشارات خرسندی،1389
-          امامی، حسن،حقوق مدنی، جلد اول، تهران،کتابفروشی اسلامیه،1363
-          امامی،حسن،حقوق مدنی،جلد دوم، تهران،کتابفروشی اسلامیه،1366
-          باریکلو ، علیرضا ،مسئولیت مدنی، تهران،نشر میزان،1390
-          بهرامی احمدی، حمید،حقوق تعهدات و قراردادها، تهران،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390
-          حائری(شاه باغ)،سید علی،شرح قانون مدنی ایران،جلد اول ،تهران،کتابخانه گنج دانش،1387
-           حسین نژاد، حسینقلی،مسئولیت مدنی، تهران،جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی،1370
-          شهیدی، مهدی،آثار قراردادی و تعهدات، تهران،انتشارات مجد،1386
-          شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6(عقود معین 1)،تهران،انتشارات مجد،1389
-          قیم،عبدالنبی،فرهنگ معاصر عربی فارسی، تهران،فرهنگ معاصر،1393
-          کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین،جلد اول، تهران،شرکت سهامی انتشار،1391
-          کاتوزیان، ناصر،مسئولیت مدنی،جلد اول، تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1391
-          جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،مسبوط-جلد 5 ، تهران،کتابخانه گنج دانش،1390
-          یزدانیان،علیرضا،مسئولیت مدنی ، تهران،نشر میزان،1390