گستره ی مستثنیات ممنوعیت تجزیه ی تعهد درحقوق ایران و برخی نظام های حقوقی دیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و حقوق اسلامی ،دانشکده حقوق وعلوم انسانی،دانشگاه آزاداسلامی واحدشیراز،ایران،شیراز

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز

چکیده

چکیده
اصل تجزیه ناپذیری پرداخت در رابطه ی حقوقی متعهد و متعهدله حائز اهمیت فراوان و مبین ممنوعیت اجبار متعهدله به پذیرش ایفای جزئی متعهد می باشد.با التفات به عدم آمریت اصل ممنوعیت تجزیه ی تعهد و فارقیت آن از نظم عمومی و اخلاق حسنه، مضاف بر جواز تبانی طرفین علیه آن، مقنن نیز به تعبیه ی استثنائاتی در این خصوص اقدام نموده است تا بر اساس آن مجالی برای الزام متعهدله به قبول ایفای جزئی وجود داشته باشد. رسالت این نوشتار تبیین و تفهیم ممتاز اصل تجزیه ناپذیری تعهد و استثنائات حاکم بر آن به نحو موردی می باشد. بررسی ها نشان داد هرچند به طور معمول در تعهدات مالی، اصل بر عدم تجزیه ی تعهد ولزوم ایفای یکجای آن می باشد لکن در مواردی – که چندان اندک هم نیستند-می توان این اصل را شکست وبه اشکال دیگری به ایفای تعهد پرداخت. تراضی طرفین برتقسیط، مهلت قضایی، تهاتر، شرط ضمن عقد، فوت مدیون وانتقال طلب به اشخاص دیگر ازجمله استثناءات این اصل به حساب می آیند.البته درصورت مراعات اصل عدالت و انصاف، تحولات اقتصادی ونوسانات بازار و بالا وپایین شدن شدید قیمت ها نیز می تواند به عنوان عاملی برای عبور از قاعده ی تجزیه ناپذیری تعهد مورد توجه قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The scope of exceptions regarding the principle of inseparability obligations in iran’s law and other legal systems

نویسندگان [English]

 • Abdulhamid Farzaneh 1
 • Koorosh Charkhi Koohgard 2
1 Department of Private Law, Faculty of Law and humanities, Islamic Azad University of Shiraz, Iran, Shiraz
2 Graduate student privacy rights, Islamic Azad University of Shiraz
چکیده [English]

Abstract:
The principle of inseparability payments is very important in the relationship between the debtor and creditor and indicates that the creditor can not be forced to accept the partial payment of debt . Given that this principle is not an imperative rule and it can not be associated to the public order, the parties may agree contrary to that. Also there are some exceptional cases in the law - including: the party’s agreement regarding partial payment, judicial moratorium, offset, death of debtor and transfer the subject matter of obligation to the other - that according to them the creditor can be forced to accept the payment partially. Price Fluctuations , among other things, should be considered to justify partial payment. In this paper, the principle of inseparability and its exceptions were studied partially and on case by case basis.In brief, exceptions to the principle of changeing the contract are to the extent that can seriously weaken this principle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • minor fulfillment
 • split
 • Insolvency
 • Commitment
 1. فهرست منابع

  1. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(برات، سفته، قبض انبار و ...)، تهران ، انتشارات سمت، 1388.
  2. امامی، حسن ، حقوق مدنی، جلد 1، تهران ، انتشارات اسلامیه،1392.
  3. ایزانلو، محسن و عباس میرشکاری ، مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران، مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره100، زمستان 1392
  4. بروجردی عبده، محمد ، حقوق مدنی، تهران  ، کتابفروشی محمد علی علمی،1329.
  5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی(حقوق تعهدات)، چاپ چهارم ، تهران ، کتابخانه گنج دانش،1389.
  6. ــــــــــــــــــــــــــــــ، مجموعه محشّی قانون مدنی، تهران ، انتشارات گنج دانش،1387.
  7. حاتمی، علی اصغر ، تقریرات کلاسی درس حقوق مدنی 3، دانشیار دانشگاه شیراز،1387.
  8. حائری، علی ، شرح قانون مدنی، چاپ سوم، تهران ، انتشارات گنج دانش،1387.
  9. حیاتی، علی عباس ، قواعد عمومی قراردادها، تهران ، نشر میزان،1392.

  10. رسائی نیا، ناصر ، حقوق مدنی 3، ، انتشارات آوای نور،1376.

  11. رضازاده پاشا، عبدالله ، حقوق مدنی(خلاصه مباحث مدنی)، ، نشر آراء سبز،1390.

  12. رودیجانی، محمد مجتبی ، حقوق مدنی3(مسؤولیت قراردادی) ، چاپ اول، ، انتشارات کتاب آوا،1389.

  13. سنهوری، عبدالرزاق احمد ، انتقال و سقوط تعهدات، ترجمه: علیرضا آیتی و منصور آیتی ، تهران ، مرکز ترجمه و نشر کتاب،1368.

  14. شهیدی، مهدی ، سقوط تعهدات، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات مجد،1390.

  15. صفایی، حسین ، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران ، نشر میزان،1386.

  16. ــــــــــــــ ، دوره مقدماتی حقوق مدنی(تعهدات و قراردادها)، جلد 2 ، تهران ، نشر میزان،1350.

  17. عدل، مصطفی ، حقوق مدنی، چاپ اول ، تهران ، انتشارات بحرالعلوم،1373.

  18. فرحناکیان، فرشید ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران ، نشر میزان،1388.

  19. فومنی، منصور اباذر، مجموعه کامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تهران ، نشر میزان،1389.

  20. قاسم زاده، مرتضی ، حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)، چاپ دهم، تهران ، نشر دادگستر،1392.

  21. کاتوزیان، ناصر ، درس هایی از عقود معین ، جلد 1، تهران ، انتشارات گنج دانش،1388.

  22. ــــــــــــــ ، درس هایی از عقود معین ، جلد2 ، انتشارات گنج دانش،1387.

  23. ـــــــــــــ ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان،1387.

  24. ـــــــــــــ ، اعمال حقوقی، چاپ یازدهم، تهران ، شرکت سهامی انتشار،1385.

  25. ــــــــــــ ، حقوق مدنی(قواعد عمومی قراردادها)، جلد 4، چاپ چهارم، تهران ، چاپ انتشار با همکاری بهمن برنا،1383.

  26. ــــــــــــ ، نظریه عمومی تعهدات، چاپ پنجم، تهران ، بنیاد حقوقی میزان،1389.

  27. مدنی،سیدجلال الدین ، حقوق مدنی، جلد 3 ، تهران ، نشر پایدار،1383.

  28. مقصودی، مراد ، حقوق مدنی 3(قراردادها و تعهدات)، تهران، انتشارات خرسندی،1391.

  29. مهتاب پور، محمدکاظم، صمدی، افروز، آرمین، راضیه ، آموزه های حقوق مدنی(تعهدات)، تهران، انتشارات مجد،1391.

  1. 30.  محمدی، ابوالحسن ، قواعد فقه، تهران، ، نشر دادگستر،1380.