دیوان بین المللی کیفری، ماهیت سلبی مسئولیت کیفری و بازتاب آن در قوانین کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

2 دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

سلبی یا ایجابی بودن مفهوم مسئولیت کیفری با چالش روبرو است. آنچه در گفتمان حقوق کیفری به چشم می‌خورد، مفهوم ایجابی یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. در این برداشت، مسئولیت پس از احراز مجرمیت به وجود آمده و مبتنی بر اهلیت جزایی(متشکل از ادراک و اختیار)و تقصیر است. اما؛ در مفهومی سلبی صرف اسناد مادی نقض باید کیفری و بدون در نظر گرفتن تقصیر و اهلیت، موجب شناسایی مسئولیت (در مفهوم پیشینی) برای مرتکب می‌گردد. در این حالت، الغای اثر مسئولیت پیشینی، در گروی دفاعیاتی است که به‌صورت موردی در قانون پیش‌بینی گردیده است. واکاوی در نهاد تقصیر و ارزیابی تحلیلی آن در کنار موانع مسئولیت کیفری - آنگونه که در نصوص قوانین کیفری پیش بینی شده است- می تواند در کشف موضوع گره گشا باشد. در این پژوهش تلاش شده تا با رویکردی توصیفی، ماهیت الغاپذیر مسئولیت به‌عنوان قاعده‌ای عام در حقوق جزای عمومی معرفی گردد و نمودهای آن در قوانین کیفری ایران نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The defeasible nature of criminal responsibility and its reflection in Iran's penal code

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ardebili 1
  • Mohammad hadi Naderi 2
1 Criminal Law Department,Law faculty,Shahid Beheshti university,Tehran,Iran
2 Ph.D student at Shahid beheshti University
چکیده [English]

Defeasibility or attributability of criminal responsibility faces a challenge. What is to be seen in the criminal law discourse, is an affirmative concept of Responsibility that is based on guilt. In this impression, the responsibility came after Criminality, and is based on criminal capacity (consist of cognition/Discernment and free Will) and fault. But, in a defeasible sense, the mere material attribution of the breach, must be criminal and Regardless of fault and capacity, Identifies responsibility (in the prior sense) for committing. The abolition of priori responsibility effect is depend on the defenses that have been foreseen in particular cases.The analysis of the fault institution and its analytical evaluation along with the barriers to criminal liability - as envisaged in the Criminal Laws - can be found in the discovery of the knot subject. In this article tried descriptively to show defeasible nature of responsibility as a general rule in public criminal law and Its Manifestations in Iran's Criminal Code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal responsibility
  • Fault
  • Responsibility
  • Liability
منابع
1 - اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، میزان، چاپ چهل و سوم، 1394.
2 - اردبیلی. محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، جلد سوم، تهران، میزان، چاپ سی و هفتم، 1394.
3 - عبداللهی، اسماعیل؛ درآمدی بر مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، 1389.
4 - میر سعیدی، سیدمنصور؛ (1383)؛ مسئولیت کیفری (قلمرو و ارکان)، تهران، میزان، چاپ اول، 1383.
 
5- Ashworth, Andrew., Is the Criminal Law a Lost Cause? Law Quarterly Review, No 116, (2000).
6- Ashworth. Andrew, Principles of Criminal Law, Fifth Edition, New York, Oxford University Press, (2006).
7- Austin. J. L., Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 57 (1956 -1957), pp.1-30, (1957).
8- Braithwaite, J. and Pettit, P., Not Just Deserts: A Republican Theory of CriminalJustice, Oxford: Oxford University Press, (1990).
9- Duff, R, A., Answering for Crime, Responsibility and Liability in the Criminal Law. Hart Publishing. Oregon, (2007).
10- Feinberg, J. ‘Action and Responsibility’, reprinted in Feinberg (1970). ‘Doing and Deserving, Essay in the Theory of responsibility. Princeton: Princeton University Press. (1965).
11- Feinberg, Joel, , Doing and deserve, Princeton: Princeton University Press, (1970).
12- Fletcher, George, P., Rethinking criminal law, London, Oxford University Press, (2000).
13- Glanville Williams, Criminal Law the General Part, London: Stevens & Sons. (1961).
14- Hart, H. L. A., The Ascription of Responsibility and Rights Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 49, Issue 1, (1948 - 1949), pp. 171-194
15- Kelsen, H.. Pure Theory of Law. Tr. M. Knight. Berkeley: University of California Press, (1960/67).
16- Kurt. Baier, Responsibility and Action’. In Myles Brand (ed.), The Nature of Human Action Glenview, Illinois, (1970).
17- Lacey, N., ‘In Search of the Responsible Subject: History, Philosophy and Social Sciences in Criminal Law Theory’, Modern Law Review, 64 (3): (2001).
18- Lacey. Nicola, Responsibility and Modernity in Criminal Law, Journal of Political Philosophy, Volume 9, Issue 3, (2001).
19- Moore, M. S., Placing Blame: A Theory of Criminal Law, London, Oxford University Press, (1997).
20- Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law, Boston: Little, Brown, p.7, (1881).
21- Slovenko, R., The Mental Disability Requirement in the Insanity Defense. Behavioral Sciences and the Law 17, (1999).
22- Tadros. Victor, Criminal Responsibility, Oxford University Press, (2005).
23- Westen, P. Offences and defences Again Oxford Journal of Legal Studies, Volume 28, Issue 3, (2008).