سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
حق رأی از مهم‌ترین حقوق وابسته به سهام است که با تملک سهم برای سهامدار ایجاد می‌شود و امکان مشارکت وی را در تصمیم-گیری‌های مجامع شرکت فراهم می‌کند. ممکن است خط مشی‌های مالی شرکت ایجاب کند که شرکت برای افزایش سرمایه خود اقدام به فروش سهم جدید نماید ولی در عین حال ممکن است الزامات مدیریتی اقتضاء کند که در کنار افزایش سرمایه، ساختار فعلی مدیریت شرکت کماکان حفظ شود. همین امر سبب شده است که در نظام حقوقی انگلستان علاوه بر اعمال تحدیدات در حق رأی سهامدار، شرکت‌ها بتوانند سهامی را منتشر کنند که فاقد حق رأی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل سکوت قانونگذار، شرکت امکان انتشار سهم بدون حق رأی را ندارد. تنها در مواردی از جمله عدم انجام تعهد سهامدار به تأدیه مبلغ اسمی سهام طبق نص لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 حق رأی سهامدار سلب می‌شود. علاوه بر این شرکت‌ها می‌توانند در مواردی حق رأی سهم را محدود کنند مثلا در اساسنامه شرکت مقرر شود حق رأی سهامدار در مجامع عمومی منوط به داشتن تعدادی معین از سهام است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Non-voting shares and the terms of divestiture and limitation of right to vote (Comparative study in Iran and English Law)

نویسندگان [English]

 • Shaghayegh Beheshti 1
 • Mohammad Reza Paseban 2
1 private law, Faculty of law and political science, Islamic Azad University, science and research branch, Tehran, Iran
2 Professor at Faculty of Law and Political Science, Allameh Tababa’i University , Tehran,Iran
چکیده [English]

Abstract
The right to vote is among the most important share-dependent rights, which is created to the benefit of the shareholder once he owns the title to a share, allowing him to participate in decision-making activities of the company’s assemblies. In might be the case that a company’s financial policies dictate selling of new shares in order to raise its capital, however at the same time, the managerial exigencies might require the maintenance of the company’s extant supervisory structure. This, in the English legal system, has enabled companies to issue shares that have no right of vote, in addition to limits applicable to right of votes of the shareholder. In the Iranian legal system, due to a legal lacuna, issuance of shares with no right of vote by a company is prohibited. Only in cases such as non-performance of the shareholder’s obligation to pay the nominal value of shares per the terms of the amended version of the Commercial Act of 1968, can a shareholder be divested of his right to vote. Furthermore, companies can in some cases limit the right of vote of a share, for instance it could be provided in the company’s articles of association that the right to vote for a shareholder is contingent upon him having a specific number of shares.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "right to vote"
 • "non voting share"
 • "divestiture and limitation of right to vote"
 1. فهرست منابع:

  کتاب فارسی:

  1. اسکینی، ربیعا ، حقوق تجارت،شرکتهای تجاری، دو جلد، جلد دوم، تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، 1381
  2. پاسبان، محمدرضا، 1395، حقوق شرکت­های تجاری، شرکتهای تجاری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)،1395
  3. دمرچیلی، محمد، علی حاتمی، محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی،تهران، انتشارات میثاق عدالت. 1387

   فارسی:

  1. مشایخ، شهناز. نصیری، سپیده،  سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورس ها، مجله پژوهش­ حسابداری، شماره 12 ، بهار 1393، صفحات 21-1

   

   

   

   

   

  • ·        قوانین، آئین نامه و دستور العمل:
  1. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347
  2. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور 1394
  3. آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار 1394
  4. قانون شرکت­های انگلستان 1985
  5. قانون شرکت­های انگلستان 2006