حق بر داشتن سواد رسانه ای؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ ایران/ تهران

2 دانشجو دکتری حقوق عمومی/ دانشگاه تهران

چکیده

در یک رویکرد فاعلیت محور نسبت به حقوق بشر، حق‌های بشری ترتیباتی هستند که از "فاعلیت هنجاری" ما پاسداری می‌کنند. تحقق "فاعلیت هنجاری" ازجمله درگرو آن است که شخص بتواند در تصمیم‌گیری پیرامون اهداف زندگی خویش از خودمختاری برخوردار باشد و بدین منظور که تصمیمات او آگاهانه باشند لازم است تا افق فکری انسان خیلی کوتاه نباشد و در پرتو آموزش از حد معینی آگاهی و اطلاعات لازم برخوردار باشد. از طرفی در محوریت سواد رسانه‌ای انسانی قرار دارد که قادر است به مدد درک محدودیت‌های رسانه، تحلیل و ارزیابی انتقادی پیام‌های رسانه‌ای و استفاده آگاهانه از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جهان رسانه‌ای (که رسانه‌ها در آن نقش واسطه را دارند) از استقلال برخوردار باشد و از چالش‌های فضای رسانه‌ای جدید به‌سلامت عبور کند. در این میان حق بر داشتن سواد رسانه‌ای تأکیدی است بر این امر که در جهان رسانه‌ای کوتاه نبودن افق فکری انسان و درنتیجه تحقق "فاعلیت هنجاری" با شناخت رسانه پیوند می‌خورد. برای فهم بهتر چنین تحلیلی لازم است تا بخشی از تلاش‌های این نوشتار علاوه بر شناخت مفهوم حق و مبانی توجیه‌کننده‌ی آن، بر تأمل پیرامون جهان رسانه‌ای معطوف باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

right to media literacy

نویسندگان [English]

 • mahnaz bayat komitaki 1
 • zeinolabedin yazdanpanah 2
1 Faculty Member of Shahid Beheshti University, Iran / Tehran
2 PhD student of Public Law/ Tehran university
چکیده [English]

in a agency-centered tendency toward human rights, the rights of human are the sequences which maintain our normative agency. the fulfillment of normative agency depends on the fact that the individual should have autonomy about deciding on the targets of life and to make wise decisions, human being shall not be short-sighted and shall gain a certain level of knowledge and awareness through education. in the context of media literacy, there is human being who can gain independence by realizing media restrictions, critical analysis and evaluation of media messages and conscious use of informational and communicative technologies in media world and pass the challenges of media world undamaged. the right to have media literacy confirms the fact that in media world, not being short-sighted and the normative agency is connected with media recognition. for a better understanding of such an analysis, a part of the paper shall be dedicated to thinking about the media world in addition to recognizing the concept of right and its justifying foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • key words: media literacy
 • normative agency
 • Human rights
 1. منابع 

   

  کتب فارسی

  1. جانسون، پ آ، هایدگر، مترجم: بیژن عبدالکریمی، تهران: نشر علم، چاپ اول،1387.
  2. عبدالکریمی، بیژن، رسانه‌ها ابزاری برای تولید حقیقت یا مرگ معنا، ماهنامه سوره، اردیبهشت و خرداد 1391، شماره 58 و 59 ، 270- 273.

   

  مقالات فارسی

  1. نصیری، بهاره و عقیلی، سید وحید، بررسی آموزش سواد رسانه‌ای در کشورهای کانادا و ژاپن، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، بهار 1391، شماره 41، سال یازدهم، 137-159.
  2. ون لون، یوست، تکنولوژی رسانه‌ای از منظری انتقادی، مترجم: احمد علیقلیان، تهران: همشهری، چاپ اول، 1388.
  3. هایدگر، مارتین، پرسشازتکنولوژی، مترجم: شاپور اعتماد، ارغنون، سال اول،1373، شماره‌ی اول،1-30.

   

   

   

   

  books

   

  1. Griffin, J. On Human Rights, Oxford: Oxford University Press, 2008.
  2. Potter, J. media literacy, university of California, Santa Barbara, 2011, 5th edition.
  3. Public Policies in Media and Information Literacy in Europe, Cross-Country Comparisons. Edited by Divina Frau-Meigs, Irma Velez and Julieta Flores Michel. Routledge, 2017.
  4. Tornero, j. M. P, Media literacy—new Conceptualization, new approach. In u. Carlsson, s. Tayie, g. Jauinot-delaunay & j. M. Perez tornero (eds.) Empowerment though media education—an intercultural dialogue Goteborg, Sweden: nordicom, 2008.
  5. Media and information literacy, policy and strategy guidelines, published in 2013 by the united nations educational, scienti­fic and cultural organization, place de FONTENOY, France Communication and Information Sector.

   

   

  articles

   

  1. Aroldi, P. and Francesca, M. Maria. "Media and Information Literacy Policies in Italy", ANR TRANSLIT AND COST “TRANSFORMING AUDIENCES/TRANSFORMING SOCIETIES”, 2014.
  2. Audenhove, L. "Media and Information Literacy Policies in Belgium". ANR TRANSLIT and COST “Transforming Audiences/Transforming Societies” 2014.
  3. Fedorov, A. "on media education". Moscow: ICOS UNESCO IFAP (RUSSIA), media education around the world: brief history, 2008.
  4. Griffin, J. "first steps in an account of human rights", European Journal of Philosophy, Volume 9, Issue
  5. Griffin, J. "Welfare Rights", The Journal of Ethics, Volume 4, Issue 1–2, 2000,  pp. 27–43.
  6. Griffin, J." Discrepancies Between The Best philosophical Account Of Human rights And The International Law Of Human Rights", In Proceedings Of The Aristotelian Society, Vol. CI (1), 2001.
  7. Hobbs, R. AND Tuzel, S. "Teacher motivations for digital and media literacy: An examination of Turkish educators", British Journal of Educational Technology, 2015.
  8. Kotilainen, S. AND Kupiainen, R. "Media and Information Literacy Policies in Finland", ANR TRANSLIT and COST ”TRANSFORMING AUDIENCES/TRANSFORMING SOCIETIES”. 2014.
  9. Oguzhan, o. and Haydari, N. "The state of media literacy in Turkey", Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 2011.
  10. Schleicher, N. and Rétfalvi, G. "Media and Information Literacy Policies in Hungary", ANR TRANSLIT and COST “Transforming Audiences/Transforming Societies”, 2014.
  11. STANILA, C. And FOTIADE, N. "Media and Information Literacy Policies in Romania", ANR TRANSLIT and COST “Transforming Audiences/Transforming Societies”, 2014.
  12. Trültzsch-Wijnen, Christine W. "Media and Information Literacy Policies in Austria", ANR TRANSLIT and COST “Transforming Audiences/Transforming Societies”, 2014.

  documents:

  1. Audiovisual Media Services Directive/ 2010. available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013(last visited: 2017-09-13).
  2. Concept of Media Education in the Slovak Republic in the Context of Lifelong Learning, December 2009. available at: http://merlin.obs.coe.int/iris/2010/5/article40.en.html(last visited: 2017-09-13).
  3. European Parliament Resolution on Media Literacy in a Digital World, 2008.

   available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0598+0+DOC+XML+V0//EN(last visited: 2017-09-13).

  1. Fez Declaration On Media And Information Literacy, 2011,. available at: http://www.unesco.org
  2. Law No. 6112 on the Establishment of Radio and Television Enterprises. available at: http://www.cna.ro/The-Audio-visual-Law,1655.html(last visited: 2017-09-13).
  3. Media Literacy Policy,  Broadcasting Authority of Ireland, 2017. available at: http://www.bai.ie/en/bai-launches-media-literacy-policy/(last visited: 2017-09-13).
  4. Paris Declaration on Media and Information Literacy in the Digital Era, 2014.

  available at: http://www.unesco.org.

  1. Recommendation on Media Literacy in the Digital Environment for a More Competitive Audiovisual and Content Industry and an Inclusive Knowledge Society,  2009. available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009H0625(last visited: 2017-09-13).  
  2. The Moscow Declaration on Media and Information Literacy, 2012. available at: http://www.unesco.org.
  3. THE FINNISH GOVERNMENT’S CHILD AND YOUTH POLICY          PROGRAMME 2007–2011, Ministry of Education Department for Cultural, Sport and Youth. available at: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78977/opm21.pdf?sequence=1(last visited: 2017-09-13).
  4. the Framework Educational Program for Secondary General Education, 2007. available at: www.nuv.cz/file/161_1_1/.(last visited: 2017-09-13).
  5. The Moscow Declaration on Media and Information Literacy, 2012. available at: http://www.unesco.org.
  6. The Radio and Television Broadcasters Law, article 30c. available at: http://www.crta.org.cy/applications/assets/FINAL%20CONSOLIDATED%20LAW%2016.3.17.pdf (last visited: 2017-09-13).
  7. The Moscow Declaration on Media and Information Literacy, 2012. available at: http://www.unesco.org