نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

  مقاله حاضر در صدد طرح مباحثی از آئین دادرسی کیفری ایران در خصوص نیابت قضائی است، به این‌معنی‌که اگر در خارج از حوزه‌ی قضائی محل تحقیق، انجام اقدامات یا تحقیقاتی ضروری باشد قاضی انجام آن را به مرجع‌ قضائی دیگر با لحاظ صلاحیت ذاتی واگذار می نماید. نیابت قضائی از خصوصیات تحقیقات مقدماتی و صرفا در صلاحیت دادسراها نیست و دادگاه ها نیز مجاز به اعطای نیابت قضائی می‌باشند؛ با این وجود برای اعطای نیابت در خصوص برخی از اقدامات نظیر اخذ آخرین دفاع باید قایل به جواز اعطای نیابت در مرحله تحقیقات و عدم تجویز آن در مرحله دادرسی شد؛ هرچند که در مقام اجرای نیابت قضائی بعنوان یک قاعده مرجع نایب در محدوده موارد خواسته شده مکلف به انجام موضوع نیابت می باشد در نیابت قضائی به جلب متهم که در آن تصریح به جلب با معرفی شاکی (اصطلاحا جلب سیار) نشده‌ باشد بلحاظ اطلاق قاضی نائب مجاز به صدور آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Judicial Regrotary in Criminal Law of Iran

نویسنده [English]

 • Seyed reza Faghihi
چکیده [English]

This paper aims to outline the topics of the Code of Criminal Procedure of the rogatory commission, to Aynmnykh if outside the jurisdictions of the investigation, action or investigation is necessary, the judge, do it to the judicial authority vested with the authority inherent in the . Rogatory commission is characteristic of the preliminary investigation and the courts are also authorized to grant rogatory commission. However, for the grant on behalf of some measures such as adopting the latest defense should be allowed to grant a license to prescribe its behalf during the investigation stage of the proceedings was. However, in the implementation of the rogatory commission, authority deputy in the range of requested items subject behalf is obliged to do,It is presumed as principal, but in Nyabtqzayy to draw attention to the accused due to generalization, which stipulates Mobile (draw with the introduction of the plaintiff) has not allowed a judge to issue its Vice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Judicial Regrotary
 • Special regrotary
 • General regrotary
 • Mobilize arrest
 • preliminary research
 1. منابع و مآخذ

  الف: قوانین و آئین نامه ها

  1. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.

  2. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392  

  3. قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 6 اوت1975  

  4. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373و اصلاحات بعدی مصوب 1381.

  5. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394.  

  6. آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی مصوب 13812.   

   7. آئین نامه اصلاحی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب 1384.

  8 . اصول محاکمات جزائی مصوب 1290.

  ب: منابع فارسی

  1. آخوندی، محمود آئین دادرسی کیفری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (، ص. 267).

  10. آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران: سمت.1379(، ص. 122)

  11. استفانی، گاستون- لواسور، ژرژ- بولوک، برنار، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1377(، صص. 484- 872).

   12. خالقی، علی، آئین دادرسی کیفری، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1388(، ص. 40).

  13. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، 1377(، ص. 15005).

  14. زیدان، عبدالکریم، نظام القضاء فى الشریعه الاسلامیه، قم: دارالبشیر، 1415ه.ق(، ص. 49).

  15. شاکری، ابولحسن- نریمانی کناری، یاسر، «اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق ایران»، مطالعات حقوقی، پاییز 1392(، صص 105-136).

  16. شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات دراک، 1389(، ص. 204).

  17. صدرزاده افشار، محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: جهاد دانشگاهی،1372 (، ص. 159).

  18. عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران: امیرکبیر، 1381(، ص. 1176).

  19. گلدوست جویباری، رجب- بداللهی، افشین، «اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران»، مجله تحقیقات‌حقوقی، دوره پنجم، پاییز و زمستان 1388(، صص. 155-178).

  20. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش، 1375 (، ص. 326).

  21. مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری، تهران: نشر پایدار، 1383(، ص. 314).

  22. مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، تهران: نشر میزان، 1385 (، ص. 106).

  23. مفید، محمدبن محمد بن نعمان، اوائل المقالات، ، بیروت: دارالمفید، 1414 ه.ق(، ص.278).

  24. مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، 1381(، ص. 43).

  ج: منابع خارجی

  25- Born & Westin, International Civil Litigation in United States Court 1989(p.189). 

  26-Epstein & Snyder, International Litigation,A Guide to Jurisdiction, Practice and Strategy, 2d, Prentice Hall Law & Business. New York, 1994 

   

  27- Grossman, Letters Rogatory: A Symposium Before the Consular Law Society, Federal Legal Publication., New

  York: Inc1956.

   

  28- Lookofsky, Transnational Litigation and Commercial Arbitration, A Comparative Analysis of American, European, and  International Law, 1992, (p. 445-89).

  29- Von Mehren, Discovery of Documentary and Other Evidence in a Foreign Country77 Am. J. Int'l Law896 ,1993,  (p. 182).