مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار دانشگاه مراغه، دانش آموخته دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیات علمی گروه حقوق- دانشگاه بوعلی

3 عضو هیات علمی گروه حقوق-دانشگاه بوعلی سینا

10.22034/jlr.2018.110184.1044

چکیده

صدور آراء معارض در نتیجه رسیدگی جداگانه به دعاوی با جهات حکمی و موضوعی یکسان یا مشابه اعتبار دستگاه قضا را تحت الشعاع قرار داده و یکی از دغدغه های نظامهای حقوقی تلاش برای یافتن راهکای برای تجمیع این دعاوی است. متناسب با نیازها و اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی، راهکارهای مختلفی برای تجمیع این دعاوی پیش بینی شده است. پذیرش دعاوی نمونه یا مدل در نظام حقوقی آلمان از جمله این راهکارهاست. در این نوع دعاوی یک دعوای مستقل توسط یک یا چند شخص اقامه و از حکم نهایی آن به عنوان مبنایی برای تعیین تکلیف سایر دعاوی مشابهی که توسط اشخاص دیگر علیه همان خوانده اقامه می‌شود، استفاده می‌گردد.
در حقوق ایران دعوای نمونه به صورت قاعده عام پیش بینی نشده است. با این وجود در برخی قوانین مانند قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نمونه مشابه این دعاوی دیده میشود.این مقاله با معرفی دعاوی نمونه در حقوق آلمان، ضمن توجیه ضررورت پذیرش آن در حقوق ایران، امکان پذیرش دعاوی نمونه را در حقوق ایران مورد مطالعه قرار داده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of model case in German and Iran legal system

نویسندگان [English]

 • NAHID SAFARI 1
 • mohammad molodi 2
 • nijhan haji azizi 3
1 انش آموخته دانشگاه بوعلی سینا
2 bu ali Sina university
3 bu ali sina universtity
چکیده [English]

Inconsistent judgments in Individual lawsuit have bad effects on the validity of the judicial systems where there are actions with the same or common questions of law or fact and finding the methods for aggregation of the claims is one of the concern of different legal systems. There are different methods of aggregations of the claims accordance with the basis and principle of each legal system. Acceptance of Model case is one of these methods that is predicted in the German legal system. In such cases, an action is brought by one or more person and the final verdict is applied as basis to all registered individual cases.
In the legal system of Iran, although model case are not accepted as a general rule, however we can see similar example of these actions in some statutes such as Law of the Organization and procedure of Administrative Justice Court. In this article with analyzing model case in German law and justifying the necessity of acceptance of it in Iran law, we want to answer this question whether model case can accept in Iran law?

کلیدواژه‌ها [English]

 • Model‌case
 • Collectiveactions
 • Kapmug
 1. فهرست منابع

  اول: منابع فارسی

  1.رنه، داوید، کامی ژوفره، اسپینوزی. درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر. ترجمه حسین صفایی، چ 9، تهران: میزان،1391.

  2.کاشانی، جواد. دعوی گروه: پاسخی به ضرورت وجود تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه در سیستم حقوقی. فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 37،  1391،صص 121-146.

  3.غمامی، مجید، محسنی، حسن. اصول آیین دادرسی مدنی فراملی. چ 1، تهران: میزان، 1386.

  4. گیدی، آنتونی. قانوندعوایجمعی، الگوییبرایکشورهایسیستمسیویللا، ترجمه مجید پوراستاد و مریم فرزاد، 1393.

  5.قاسمی حامد، عباس، آرزو فلاح، دعوایگروهی وتأثیرآنبرحمایتازحقوقمصرف کننده، فصلنامه ی دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 65 ، 89-122.

  6.محسنی، حسن، غفاری، بهنام، شوشی نسب، نفیسه. دعاوی جمعی و نقش آن در احقاق حقوق مصرف‌کننده. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1، 1391، صص 157-182.

  7.مولودی، محمد، بیژن حاجی عزیزی و ناهید صفری، مطالعه حقوق فرافردی مبنایی برای دعاوی جمعی، تحقیقات حقوقی، شماره 75، 1395، 273-295.

  8.موسسه مطالعات یکنواخت سازی حقوق خصوصی امریکا، اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی، ترجمه مجید پور استاد، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392، 1-19.

   

  دوم: منابع خارجی

  1. Anderson, B & Andrew Trask. The Class Action Play book, New York: oxford university press,p.13
  2. Baetge,Dietmar, Class Actions,Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation, Germany, (2007) available at http://globalclassactions.stanford.edu/taxonomy/term/45
  3. Hodges, Ch. The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems: A New Framework for Collective Redress in Europe, vol 8. Oxford: Hart Publishing Ltd,P, 2008.
  4. Hensler, D.The Globalization of Class Actions: An Overview. the American Academy of Political and Social Science, 622: 7,(2009).
  5. Mattil, Peter & Desoutter, Vanessa, Class Action in Europe: Comparative Law and EC Law Consideration, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law,( October 2008).
  6. Newland, James, Louise, Moher, Lynda Morgan, Multi-party Litigation in Germany: the KapMuG in Action, Volume VI, No 4, (2008).
  7. Schulz, Daniel & Hixson, Michael, The International Comparative Legal Guide to: Class & Group Actions 2012«, Chapter 14: Germany, Global Legal Group Ltd, London, (2012).
  8. Stadler,A. Developments in Collective Redress: What’s New in the ‘New German KapMuGEuropean business law review ; 24(2013)
  9. Stuyck J et al. An Analysis and Evaluation of Alternative Means of Consumer Redress Other than Redress through Ordinary Judicial Proceedings. Final Report. The Study Centre for Consumer Law – Centre for European Economic law,(2007).
  10. Feess,Eberhard, Halfme, Axel, The German Capital Markets Model Case Act (KapMuG) .a European role model for increasing the efficiency of capital markets?analysis and suggestions for reform, (January 2012) available at: http://ssrn.com/abstract=1684528