بررسی شرط اسقاط مسئولیت ناشی از حوادث کار در قراردادهای پیمانکاری در پرتو رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجو

10.48308/jlr.2020.184028.1377

چکیده

کارفرما در قراردادی که با پیمانکار منعقد می نماید عموما جبران کلیه خسارات ناشی از حوادث کار را به عهده پیمانکار می نهد. این موضوع نه تنها در قراردادهای مذکور رواج عرفی یافته است بلکه در برخی مقررات مانند شرایط عمومی پیمان نیز مورد اشاره واقع شده است. با این وجود رویه قضایی و دکترین حقوقی موضع واحدی در خصوص انتقال مسئولیت در این خصوص ندارد. برخی با استناد به اصل نسبی بودن قراردادها، ابراء مالم یجب، امری بودن قواعد مسئولیت و ارتباط ناگسستنی آن با نظم عمومی به ویژه در مواردی که حادثه ناشی از کار در حوزه حقوق کیفری قرار می گیرد و نیز حفظ حقوق حادثه دیده، توافق طرفین در انتقال مسئولیت را بی اثر دانسته و مسئولیت کارفرما را تابع قواعد تقصیر می دانند. حال آنکه به نظر برخی دیگر این توافق به دلایلی نظیر اصل آزادی قراردادها، اصل قابلیت انتساب قرارداد در برابر اشخاص ثالث، قیاس با عاقله و ضمان جریره موثر بوده و می تواند منجر به برائت کارفرما از مسئولیت شود. در داوری بین این دو دیدگاه می توان با استناد به واقعیات عملی قراردادهای پیمانکاری، طریق اولویت و جلوگیری از طرح دعاوی متعدد در محاکم، دیدگاه دوم را در انطباق بیشتر با اصول حقوقی و احترام به اراده افراد دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of non-liability arising from work accidents in contracting contracts in the light of legal proceedings

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mozafari 1
  • morteza mirzaei moghadam 2
1 professor
2 student
چکیده [English]

The employer, in the contract with the contractor, the general make him responsible for compensation of all losses caused by work-related accidents. This issue is not only common in those conventions, but also in some regulations, such as the general conditions of the treaty. However, judicial and legal doctrine does not have a single position on the transfer of responsibility in this regard. Some, by referring to the principle of the relative validity of the contracts, waiving have no cause, be imperative of the rules of liability and its inextricable link with the public order, especially in cases where the incident arising from work in the field of criminal law, and the protection of the rights of the accident occurred, the parties agree The transfer of responsibility is considered to be ineffective and the employer's responsibility is subject to the rules of fault. However, according to others, this agreement is effective for reasons such as the principle of freedom of contract, the principle of the ability to assign a contract to third parties, the analogy with the “aqele and zaman jarire”, and removes the responsibility of the employer. In judging between these two points, one can consider the second view in conformity with the principles of the law and respect for the will of the individuals, by referring to the practical facts of the contracts, by prioritizing and avoiding multiple litigation in the courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the principle of privity of contract
  • the rule of contractual freedom
  • work-related accidents
  • contracting contracts
  • general conditions of the Treaty