اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس قاسمی حامد

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

law.sbu.ac.ir/~gh-hamed
gh-hamedsbu.ac.ir
02122431763
0009-0002-5540-0047

سردبیر

ابراهیم بیگ زاده

International Law استاد دانشگاه شهید بهشتی

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375329
ebrahim_beigzadehsbu.ac.ir
29903050

مدیر داخلی

اسداله یاوری

Public Law دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=386110
a_yavarisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد آشوری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه تهران

ensani.ir/fa/article/author/9364
mashooriut.ac.ir

نجاد علی الماسی

استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ensani.ir/fa/article/author/8159
nalmasiut.ac.ir

محمد رضا پاسبان

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=simap.atu.ac.ir/cv/9693112/&prev=search
mpasbanatu.ac.ir
09121383021

عبدالله شمس

استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

ensani.ir/fa/article/author/20913
a_shamssbu.ac.ir

سید حسین صفایی

حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

ensani.ir/fa/article/author/21963
drhsafaiigmail.com

هدایت اله فلسفی

استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375087
ffarhang2000yahoo.com
0000

سید مصطفی محقق داماد

Privat Law استاد حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375417
mdamadme.com
29903049

علی حسین نجفی ابرند آبادی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375472
ahnausyahoo.com