سرگردانی تئوریک در تبیین و نوع‌شناسی حقوقی موسسات و/ یا نهادهای عمومی غیردولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو گروه حقوق عمومی و گروه حقوق ثبت . دارای دکترای مدیریت، کارشناسی ارشد حقوقی عمومی،

10.48308/jlr.2022.224507.2041

چکیده

بررسی سیر قانون‌گذاری راجع به تعریف و تعیین نظامات حقوقی فراگیر برای«موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» - عنوانی که قانون‌گذار در قانون جدید محاسبات عمومی کشور (۱۳۶۶) ابداع کرد و آن را تعریف نمود (ماده ۵) - مبین این است که هرچه زمان گذشته است، قانون‌گذار با گذراندن قانون‌های بعدی، بر ابهامات افزوده است تا این ‌که در قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶) عنوان دیگری («موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی») را ابلاغ و تعریف نمود (ماده ۳). در مقاله حاضر استدلال شده است که نظر مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه راجع به دامنه شمول عنوان «موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» نیز بر ابعاد سرگردانی عملی در اجرای قوانین حاکم بر این موضوع افزوده است. پیشنهاد متناظر با نتیجه این پژوهش، طراحی و تنظیم چارچوب نظری (تئوریک) نظام حقوقی تعریف، دسته بندی و طبقه بندی سازمان-های عمومی کشور و بر آن مبنا طراحی لایحه قانونی مبتنی بر مدل تئوریک مورد نظر و پیش‌بینی نسخ صریح شخصی- با نام بردن از تک تک ماده‌های قانونی قبلی(مورد تجزیه تحلیل در این مقاله) است.

واژگان کلیدی: سازمان‌های اداری ایران، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، تعریف قانونی سازمان اداری، سیر تاریخی ابهامات، طرح علمی مبنا، نسخ صریح شخصی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theoric ambiguity in verification of legal system of Nongovernmental Public Organizations and / or Institutions in Islamic Republic of Iran.

نویسنده [English]

  • mohammad vazin karimian
associate professor
چکیده [English]

reviewing the trend of legislation for the definitions and planning comprehensive legal system for the designation of Nongovernmental Public Institutions and Organizations reveals that passing act after act, has increased the ambiguity of the legal nature of this title. Iran’s legislature invented and defined this title, in the Public Auditing Act, 1366 )Article 5 (. In the continuing this legislative trend, Iran’s legislature has invented and has defined the title of Nongovernmental Public Organization or Institution in the Public Services Administrative Act, 1386 (Article 3). In this paper the advisory view of the Office of Legal Affairs and Codification of Acts - one of the organizational units of the Judiciary Power in Islamic Republic of Iran - has been analyzed and the conclusion of this analysis is that the view increased the actual ambiguity in the course of the implementation of the acts governing the subject. The prescription of this article is planning and regulating the theoric legal framework for defining and classifying the public Organizations of the country and based on this framework, planning a comprehensive act for the subject.

Key words: Iran’s administrative organizations, Non governmental Public Institutions and Organizations, legal definition of the administrative organization, historical trend of ambiguities, comprehensive scientific plan, explicit abolition of an article of an act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran&rsquo
  • s administrative organizations
  • Non governmental Public Institutions and Organizations
  • legal definition of the administrative organization
  • comprehensive scientific plan
  • explicit abolition of an article of an act