کلیدواژه‌ها = حق حیات
مطالعه تطبیقی حیات جنین در اسلام و غرب

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 309-328

10.22034/jlr.2018.155222.1264

عیسی علیزاده؛ احمد غریبی


حمایت از حق حیات در عملیات انتظامی

دوره 13، شماره 52، آذر 1389

محسن عبدالهی


بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقای حقوق بشر و مردم

دوره 12، شماره 50، آذر 1388

رضا اسلامی؛ یلدا بصیرت