کلیدواژه‌ها = تحقیقات مقدماتی
دسترسی متهم به وکیل در مرحله پیش دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 95-117

10.52547/jlr.2023.228947.2329

سید علیرضا میر کمالی


نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 193-216

10.29252/lawresearch.22.86.193

ابوالحسن شاکری؛ سید رضا فقیهی


بزه‌دیده شناسی قضایی (قانونی)

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 215-242

10.22034/jlr.2019.161544.1292

عباس شیری ورنامخواستی