نویسنده = مصطفی السان
جنبه‌های حقوقی جعل عمیق

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 193-218

10.52547/jlr.2022.229466.2369

مصطفی السان؛ سوور دهستانی


بررسی موردی مقررات قانون حمایت خانواده بر مبنای اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 137-158

10.22034/jlr.2018.110963.1041

مصطفی السان؛ لیلا نجفی زاده؛ مسعود جلیلی آذر