نویسنده = منصور امینی
نظریه عمومی تعذر: رهیافتی منسجم از قواعد حقوقی

دوره 23، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 171-197

10.22034/jlr.2021.220448.1826

منصور امینی؛ رضا باستانی نامقی


تحلیل اقتصادی خسارت صرفاً اقتصادی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 169-192

10.29252/lawresearch.22.86.169

آقای دکتر منصور امینی؛ رضا دریایی