نویسنده = رجب گلدوست جویباری
نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم

دوره 17، شماره 66، شهریور 1393، صفحه 211-223

رجب گلدوست جویباری


نقش دادستان در پیش گیری وضعی از جرم(با تاکید بر ویژگی مکانی جرایم)

دوره 15، ویژه نامه شماره 11، بهمن 1391

رجب گلدوست جویباری؛ جان احمد آقایی


تعلیق تعقیب دعوای کیفری: جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری

دوره 14، شماره 107، اسفند 1390

رجب گلدوست جویباری؛ امیر حسن نیازپور


مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان

دوره 7، شماره 39، خرداد 1383

رجب گلدوست جویباری؛ حسام الدین سیداصفهانی