کلیدواژه‌ها = دادرسی الکترونیک
تاملی بر نقاط قوت و ضعف و واکاوی الزام اشخاص به طرح دعوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 35-62

10.52547/jlr.2022.228735.2307

سام محمدی؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ مهدی طالقان غفاری


کرونا و تأثیر آن بر وضعیت زندان‌ها و زندانیان

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 381-398

10.29252/jlr.2022.226951.2197

مهدی صبوری پور؛ نازنین جاجی زاده


تأثیر ویروس کرونا بر دادرسی‌های کیفری؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 419-439

10.29252/jlr.2022.226834.2171

سید علیرضا میر کمالی