کلیدواژه‌ها = مجازات
پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 147-182

10.29252/jlr.2022.185342.1726

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیده طاهره خبازی خادر؛ زهیر جهاندیده


فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران

دوره 19، شماره 73، خرداد 1395، صفحه 11-34

محمد علی اردبیلی؛ مصطفی فروتن