کلیدواژه‌ها = مشارکت
استناد و نقش آن در شرکت در جرم

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1390

احمد حاجی ده آبادی


حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی

دوره 12، شماره 50، آذر 1388

سیدمحمد هاشمی؛ مجتبی همتی؛ حسن اسماعیل زاده