نویسنده = یدالله دادگر
تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 39-55

یداله دادگر؛ رضا خودکار


بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی

دوره 19، شماره 73، خرداد 1395، صفحه 59-78

یدالله دادگر؛ روح الله نظری


تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف

دوره 18، شماره 71، آبان 1394، صفحه 183-206

میرقاسم جعفرزاده؛ یدالله دادگر؛ محمدعلی باقرصاد


جایگاه حقوق مالکیت در استحکام نظام اقتصادی

دوره 14، شماره 55، آذر 1390

یداله دادگر؛ هاشم بزنگانی