نویسنده = عباس کاظمی نجف آبادی
چالش های حقوقی کشورهای ثالث برای ورود به بازار گاز اتحادیه اروپا (مطالعه موردی ایران)

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 51-78

10.52547/jlr.2023.184689.1545

هادی قنبری بناب؛ محمد مهدی حاجیان؛ عباس کاظمی نجف آبادی؛ علی امامی میبدی


بررسی حقوقی قراردادهای امتیازی جهت اجرای عملیات توسط شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 143-170

10.29252/jlr.2022.184757.1586

حمیدرضا افشاری؛ عباس کاظمی نجف آبادی؛ علی امامی میبدی


مبانی قاعده ی نقض قابل پیش بینی

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، آبان 1390

حمید رضا نیکبخت؛ عباس کاظمی نجف آبادی