نویسنده = اردشیر ارجمند
تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت؛مطالعه تحلیلی- تطبیقی

دوره 12، شماره 49، شهریور 1388

اردشیر ارجمند؛ مشتاق زرگوش


نظریه اضطراری حقوق اداری "تصمیم گیری ، اجرا و نظارت"

دوره 11، شماره 47، تیر 1387

اردشیر ارجمند؛ مشتاق زرگوش


تاملی بر عرف بین المللی

دوره 1، شماره 13-14، آذر 1373

ژولبو باربریس؛ اردشیر ارجمند