نویسنده = اردشیر امیر ارجمند
آموزش حقوق بشر

دوره 2، شماره 25-26، شهریور 1378

اردشیر امیر ارجمند


سرانجام قواعد بین المللی در حقوق داخلی در چارچوب اروپا

دوره 1، شماره 23-24، بهمن 1377

ژان مارک سورل؛ اردشیر امیر ارجمند


تکاپوی "جهان شمولی" تاملاتی بر حقوق بشر

دوره 1، شماره 21-22، دی 1377

پطروس پطروس غالی؛ اردشیر امیر ارجمند


تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر

دوره 1، شماره 10، مرداد 1371

اردشیر امیر ارجمند