کلیدواژه‌ها = سازمان جهانی تجارت
خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت

دوره 22، شماره 85، خرداد 1398، صفحه 121-146

10.29252/lawresearch.22.85.121

حاتم صادقی زیازی (نویسنده مسئول)؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهدی علیزاده


اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست‌محیطی

دوره 17، شماره 65، خرداد 1393، صفحه 55-82

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی


معیارهای تعیین بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

دوره 15، شماره 59، آذر 1391

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ فرزاد مهرانی