کلیدواژه‌ها = تعارض قوانین
منطق حاکم بر تعارض قوانین در داوری‌های تجاری بین المللی و تنافی ادله در اصول فقه

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 11-34

10.52547/jlr.24.93.11

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی


قواعد حل تعارض مربوط به "کودکان"در حقوق انگلیس

دوره 12، شماره 50، آذر 1388

سید فضل ا... موسوی؛ سیدمهدی موسوی