موضوعات = حقوق کار
پیامدهای «کووید 19» بر قراردادهای اداری

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 557-585

10.29252/jlr.2022.226830.2168

آیت مولائی


تاثیرهمه‌گیری کووید 19 بر روابط کار (کارگر و کارفرما)

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 711-732

10.29252/jlr.2022.226828.2166

محمد شریف شاهی


خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت

دوره 22، شماره 85، خرداد 1398، صفحه 121-146

10.29252/lawresearch.22.85.121

حاتم صادقی زیازی (نویسنده مسئول)؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهدی علیزاده