نویسنده = ابراهیم رهبری
چالش‌های کاربرد هوش مصنوعی به‌عنوان قاضی در دادرسی‌های حقوقی

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 419-444

10.52547/jlr.2022.228967.2335

ابراهیم رهبری؛ علی شعبانپور


چالش‌های حقوق رقابت در شرایط شیوع بیماری کرونا

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 321-353

10.29252/jlr.2022.226839.2177

ابراهیم رهبری


تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار

دوره 17، شماره 65، خرداد 1393، صفحه 187-212

ابراهیم رهبری؛ نجمه کاظمی آهوئی