نویسنده = محسن عبداللهی
اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 151-178

10.29252/lawresearch.22.87.151

محسن عبدالهی؛ فرهاد درهمی


استثنای تروریسم در قوانین مصونیت ایران، آمریکا و کانادا

دوره 20، شماره 77، تیر 1396، صفحه 265-291

محسن عبداللهی؛ جمال خندان کوچکی


تروریسم: نقض یا استثنای در حال ظهور اصل مصونیت قضایی دولت

دوره 16، شماره 63، شهریور 1392

محسن عبدالهی؛ حسین خلف رضایی