نویسنده = مهراب داراب پور
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری

دوره 16، شماره 63، شهریور 1392

مهراب داراب پور؛ علی اکبر ادیب


2. فلسفه قاعده مقابله با خسارات

دوره 15، شماره 57، خرداد 1391

مهراب داراب پور؛ مریم غنی‌زاده بافقی


6. ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد

دوره 3، شماره 29-30، اسفند 1379

مهراب داراب پور


7. ثمن شناور

دوره 1، شماره 21-22، دی 1377

مهراب داراب پور