کلیدواژه‌ها = هوش مصنوعی
جنبه‌های حقوقی جعل عمیق

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 193-218

10.52547/jlr.2022.229466.2369

مصطفی السان؛ سوور دهستانی


چالش‌های کاربرد هوش مصنوعی به‌عنوان قاضی در دادرسی‌های حقوقی

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 419-444

10.52547/jlr.2022.228967.2335

ابراهیم رهبری؛ علی شعبانپور


رژیم حقوقی قراردادهای رایانش ابری

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 219-244

10.29252/jlr.2022.225289.2074

باقر انصاری؛ محمد مهدی کاتب دامغانی