کلیدواژه‌ها = وضعیت اضطراری
بایسته‌های حقوق اساسی مدیریت وضعیت‌ها یاضطراری با تأکید بر کووید 19

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 767-793

10.29252/jlr.2022.226826.2165

مسلم آقائی طوق


معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 11-57

10.22034/jlr.2020.185072.1639

ابراهیم بیگ زاده؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی؛ سید هادی محمودی؛ محمدحسین لطیفیان