کلیدواژه‌ها = حقوق مالکیت فکری
آثار کووید 19 بر حقوق مالکیت فکری

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 261-290

10.29252/jlr.2022.226838.2176

ستار زرکلام


تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار

دوره 17، شماره 65، خرداد 1393، صفحه 187-212

ابراهیم رهبری؛ نجمه کاظمی آهوئی


تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری

دوره 14، شماره 55، آذر 1390

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری