کلیدواژه‌ها = شورای امنیت
بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 11-40

10.29252/jlr.2022.221941.1911

سعید رجبی؛ سید باقر میر عباسی؛ سهراب صلاحی


بیماری همه‌گیر کرونا و صلح و امنیت بین‌المللی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 181-200

10.22034/jlr.2020.185129.1660

محمد حسین رمضانی قوام آبادی


کارآیی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تاکید بر مناقشه فلسطین

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 107-130

عبدالصمد دولاح؛ میرشهبیز شافع


اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 233-258

عبدالله عابدینی