نویسنده = محمد حسین رمضانی قوام آبادی
پیامد تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فردی و جمعی، با نگاهی به رویه دولت‌ها و محاکم

دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 139-166

10.48308/jlr.2022.225457.2181

محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ سیده سارا میریان


ارجاع وضعیت به دیوان بین‌المللی کیفری از سوی دولت

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 87-118

10.22034/jlr.2020.184761.1565

ابراهیم بیگزاده؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی


بیماری همه‌گیر کرونا و صلح و امنیت بین‌المللی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 181-200

10.22034/jlr.2020.185129.1660

محمد حسین رمضانی قوام آبادی


خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت

دوره 22، شماره 85، خرداد 1398، صفحه 121-146

10.29252/lawresearch.22.85.121

حاتم صادقی زیازی (نویسنده مسئول)؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهدی علیزاده


از ریو تا ریو: در تکاپوی توسعه پایدار

دوره 16، شماره 61، خرداد 1392، صفحه 409-459

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی


آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد

دوره 15، شماره 58، شهریور 1391

محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ جعفر شفیعی سردشت