نویسنده = مرتضی نجابت خواه
چالش‌های حقوق اداری در مدیریت شرایط اضطراری بهداشتی

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 237-260

10.29252/jlr.2022.226922.2191

مسعود فریادی؛ مرتضی نجابت خواه


وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 213-236

10.22034/jlr.2020.154400.1260

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ الیاس کلکلی


اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران

دوره 20، شماره 77، تیر 1396، صفحه 67-89

جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ کوثر آملی جلودار


مطالعه ی تطبیقی روش جبرانی نقض و ابطال در ایران و انگلستان

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، آذر 1391

محمدحسین زارعی؛ مرتضی نجابت خواه