کلیدواژه‌ها = مسئولیت کیفری
چالش های ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رویه قضایی

دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 292-310

10.52547/jlr.2023.230168.2425

مصطفی باقری؛ حسن عالی پور؛ مهدی فضلی


مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کووید19 در نظام حقوقی ایران

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 11-30

10.29252/jlr.2022.226987.2203

باقر شاملو؛ مهدی حسینی


تاثیر متقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 353-381

10.29252/lawresearch.22.86.353

فرید محسنی؛ رضا انصاری


فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران

دوره 19، شماره 73، خرداد 1395، صفحه 11-34

محمد علی اردبیلی؛ مصطفی فروتن