کلیدواژه‌ها = محیط زیست
بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت‌های چندملیتی فرعی به شرکت‌ اصلی در دعاوی خصوصی

دوره 19، شماره 76، اسفند 1395، صفحه 110-130

سمیه رحمانیان؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی


بررسی مدیریت پسماند در نظام حقوقی ایران

دوره 19، شماره 74، آذر 1395، صفحه 329-355

محمد مشاری مشاری


اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست‌محیطی

دوره 17، شماره 65، خرداد 1393، صفحه 55-82

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی


از ریو تا ریو: در تکاپوی توسعه پایدار

دوره 16، شماره 61، خرداد 1392، صفحه 409-459

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی