کلیدواژه‌ها = دولت
تاثیرهمه‌گیری کووید 19 بر روابط کار (کارگر و کارفرما)

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 711-732

10.29252/jlr.2022.226828.2166

محمد شریف شاهی


تأثیر کرونا ویروس بر مسئولیت مدنی متعهدین

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 733-748

10.29252/jlr.2022.226927.2195

رسول ملکوتی


چند فرهنگ‌گرایی، دولت و حقوق اقلیت‌ها

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 65-93

ندا کردونی؛ امیر نیک پی


داعش و مسئله تشکیل دولت مطابق با نظم وستفالیایی

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 175-200

سید هادی محمودی


مفهوم دولت در آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

دوره 16، شماره 61، خرداد 1392

کورش استوار سنگری