کلیدواژه‌ها = نظارت
مبانی و چالش‌های پذیرش مدیران مستقل در راهبری شرکتی

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 145-170

10.29252/jlr.2021.185176.1676

محمدرضا پاسبان؛ رسول فرهانی


نظام حقوقی نشریات دانشجویی در حقوق ایران

دوره 20، شماره 78، شهریور 1396، صفحه 181-206

عباس اسدی؛ بیتا بهرامی


آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد

دوره 15، شماره 58، شهریور 1391

محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ جعفر شفیعی سردشت