کلیدواژه‌ها = حقوق رقابت
فقدان رقابت کارآمد در معاملات عمومی و شکست بازار

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 291-216

10.29252/jlr.2021.222473.1939

زهرا بابائی؛ محمود فرد کاردل؛ اسماعیل مصطفائی


چالش‌های حقوق رقابت در شرایط شیوع بیماری کرونا

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 321-353

10.29252/jlr.2022.226839.2177

ابراهیم رهبری


ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 201-225

رضا خشنودی؛ مینا حسینی


قرارداد فرانشیز در عرصه‌ی حقوق رقابت

دوره 17، شماره 65، خرداد 1393، صفحه 243-271

حمید نجات‌زادگان؛ سعید نجات‌زادگان


تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری

دوره 14، شماره 55، آذر 1390

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری