نویسنده = علی حسین نجفی ابرندآبادی
تعداد مقالات: 14
1. رویکرد سزاگر به کیفر در نظریه ی لیبرالیسم

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، پاییز 1391

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ هادی رستمی


2. رژیم بین المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


3. واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات

دوره 14، شماره 107، زمستان 1390

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ غلامحسین آماده


4. حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی

دوره 12، شماره 50، پاییز 1388

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ علی خالقی؛ امیرحمزه زینالی


5. مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه

دوره 5، شماره 35-36، پاییز 1381

روبر کاری یو؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


6. آیا جرم وجود دارد؟

دوره 3، شماره 29-30، زمستان 1379

رمون گسن؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


7. رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش

دوره 3، شماره 29-30، زمستان 1379

ژان ایولاسال؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


8. جایگزین های سلب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه

دوره 3، شماره 31-32، بهار 1379

ژان ایولاسال؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


9. پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی

دوره 2، شماره 25-26، تابستان 1378

علی حسین نجفی ابرندآبادی


10. بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه

دوره 1، شماره 21-22، زمستان 1377

ژاک بوریکان؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


11. روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

علی حسین نجفی ابرندآبادی


12. پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا

دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374

منوچهر خزانی؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


13. مسئولیت کیفری بین الملل

دوره 1، شماره 120، بهار 1373

علی حسین نجفی ابرندآبادی


14. بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی

دوره 1، شماره 10، تابستان 1371

علی حسین نجفی ابرندآبادی