نویسنده = حمیدرضا نیکبخت
حفظ منافع اساسی دولت میزبان در توافقات سرمایه گذاری بین المللی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1390

حمیدرضا نیکبخت؛ نگین انصاری


قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی

دوره 13، شماره 52، آذر 1389

حمیدرضا نیکبخت؛ حمیدرضا علیخانی


جرح و خاتمه ماموریت داوران

دوره 10، شماره 46، آذر 1386

حمیدرضا نیکبخت


مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد

دوره 7، شماره 39، خرداد 1383

حمیدرضا نیکبخت


کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی

دوره 5، شماره 35-36، آذر 1381

حمیدرضا نیکبخت


چگونه تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی

دوره 1، شماره 21-22، دی 1377

حمیدرضا نیکبخت


استقلال شرط داوری

دوره 1، شماره 122، آذر 1376

حمیدرضا نیکبخت