نویسنده = عباس قاسمی حامد
ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 119-146

10.29252/lawresearch.22.86.119

عباس قاسمی حامد؛ امیر حسین آبادی؛ محسن حسینی پویا


ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حاکم بر تبلیغ در فضای مجازی در چارچوب حقوق مصرف

دوره 20، شماره 77، تیر 1396، صفحه 91-115

عباس قاسمی حامد؛ زهره نبی؛ فهیمه آقابابایی


حقوق اقتصادی

دوره 18، شماره 70، شهریور 1394، صفحه 31-55

عباس قاسمی حامد


آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی

دوره 15، شماره 57، خرداد 1391

عباس قاسمی حامد؛ فضه سلیمی؛ فهیمه آقابابایی


ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، بهمن 1390

عباس قاسمی حامد؛ سیدرضا طباطبایی


نظریه ی نقض کارآمد قرارداد مطالعه ی تطبیقی و انتقادی در حقوق آمریکا

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، بهمن 1390

عباس قاسمی حامد؛ علیرضا نواریان


نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چهارچوب حقوق شهری

دوره 4، شماره 33-34، شهریور 1380

عباس قاسمی حامد


راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها

دوره 1، شماره 23-24، بهمن 1377

فیلیپ سیملر؛ عباس قاسمی حامد