کلیدواژه‌ها = کووید 19
آثار کووید 19 بر حقوق مالکیت فکری

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 261-290

10.29252/jlr.2022.226838.2176

ستار زرکلام


حقوق بین‌المللی کیفری و ویروس‌های همه‌گیر: مطالعه موردی کووید 19

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 441-459

10.29252/jlr.2022.226953.2199

هیبت اله نژندی منش


آثار شیوع بیماری ناشی از کووید 19 بر مقررات حقوق خانواده

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 507-526

10.29252/jlr.2022.226928.2204

خدیجه مظفری سیبنی


پیامدهای «کووید 19» بر قراردادهای اداری

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 557-585

10.29252/jlr.2022.226830.2168

آیت مولائی


بایسته‌های حقوق اساسی مدیریت وضعیت‌ها یاضطراری با تأکید بر کووید 19

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 767-793

10.29252/jlr.2022.226826.2165

مسلم آقائی طوق


مسوولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 143-161

10.22034/jlr.2020.185074.1640

نسرین مهرا