نویسنده = هدایت الله فلسفی
شناخت حقوق نرم در سیستم حقوق بین الملل

دوره 15، ویژه نامه شماره 11، بهمن 1391

هدایت الله فلسفی؛ شاهرخ شاکریان


ملل متحد و آرمان بشریت

دوره 5، شماره 35-36، آذر 1381

هدایت الله فلسفی


جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر

دوره 1، شماره 18، اسفند 1375

هدایت الله فلسفی


تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین المللی

دوره 1، شماره 16-17، شهریور 1374

هدایت الله فلسفی


گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه(2000-1990)

دوره 1، شماره 16-17، شهریور 1374

هدایت الله فلسفی؛ ابراهیم بیگ زاده


اجرای مقررات حقوق بین الملل

دوره 1، شماره 13-14، آذر 1373

هدایت الله فلسفی


گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود

دوره 1، شماره 13-14، آذر 1373

هدایت الله فلسفی؛ ابراهیم بیگ زاده


تحولات دادگستری بین المللی

دوره 1، شماره 120، خرداد 1373

هدایت الله فلسفی


گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود

دوره 1، شماره 116، خرداد 1371

هدایت الله فلسفی؛ ابراهیم بیگ زاده


روشهای شناخت حقوق بین الملل

دوره 1، شماره 9، خرداد 1370

هدایت الله فلسفی