نویسنده = باقر شاملو
" آسیب شناسی قوانین وکالت در تحقق دادرسی عادلانه "

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 11-36

10.52547/jlr.2022.228728.2309

باقر شاملو


امکان سنجی شمول قواعد امحاء بر ماینرها (دستگاه استخراج رمزارز)

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 63-86

10.52547/jlr.2022.228861.2317

باقر شاملو؛ عارف خلیلی پاجی؛ سمیه پرهیزکاری


پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 67-94

10.29252/jlr.2021.221353.1887

باقر شاملو؛ فرهاد شاهیده


مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کووید19 در نظام حقوقی ایران

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 11-30

10.29252/jlr.2022.226987.2203

باقر شاملو؛ مهدی حسینی


مبانی فرهنگی رویکرد اجتماعی به حقوق کیفری

دوره 15، ویژه نامه شماره 11، بهمن 1391

باقر شاملو؛ مجتبی جعفری


اصول حاکم بر مجازات های بدنی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1390

باقر شاملو؛ حسن نصیرباغبان


نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، آبان 1390

باقر شاملو؛ شهرام محمدی


نوآوری قانون جزای جدید فرانسه

دوره 1، شماره 122، آذر 1376

جعفر کوشا؛ باقر شاملو